Sağlık Sistemleri

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetine yönelik talep ve beklentiler her geçen gün artmakta, fakat bununla birlikte bu hizmetlere ayrılan kaynaklar ise çok daha kısıtlı kalabilmektedir. Bu durum ülkemizi de sağlık hizmetlerinin sunum ve finansmanında daha etkin ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye ve daha verimli faaliyetleri finanse etmeye zorlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansman modelleri, hizmet sunuculara ödeme yöntemleri ve bunun denetleme mekanizmaları gibi konular hem pratikte hem de bilimsel çevrelerde daha çok tartışılır hale gelmiş ve bu çerçevede yeni uygulama modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalar da önem kazanmıştır. Bu durum sağlık sektöründe verimliliğin ve etkinliğin artırılmasına yönelik yeni ve inovatif yaklaşımları zorunlu hale getirmiş ve sağlık bilişimi uygulamalarının da önemini artırmıştır.

2011 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından HAVELSAN’a devredilen ASOS; askeri teşkilat ve kadro yapısı ile askeri sağlık sistemi kurallarına göre tasarlanmış elektronik ortak hasta kaydı temelli olarak; Tanı ve Tedavi Sistemi, Görüntüleme ve Laboratuvar Sistemleri, Döner Sermaye Sistemi, Sağlık Lojistiği Bilgi Sistemi, İdari Sistemler ve Yönetim Karar Destek Sisteminden oluşan çok özel ve referans değeri de çok yüksek bir sağlık bilişimi uygulamasıdır.

Ülkemizin en büyük bilişim firmalarından birisi olan HAVELSAN, özellikle Sağlık Bakanlığının yeni hizmet modeli ile ve her biri dünya ölçeğinde çok büyük ve referans projeler olan Entegre Sağlık Kampusu projelerinin de etkisiyle büyüyen ve ulusal/uluslararası aktörler için yeni bir cazibe ortamı oluşturan sağlık sektöründe de, diğer sektörlerdeki öncü kimliğine uygun olarak, önemli ve etkin bir rol almayı hedeflemektedir. "
 

Fotoğraflar